Choose your teacher:
1. Dmitriyev V.G.
2. Bekarystankyzy A.
3. Jumagaliyev A. S.
4. Amirgaliyev B.
5. Orazbekov S.K.
6. Tolegenov A.
7. Khaimuldin N.G.